Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis Mikrokrediti – P7-2 2020 COVID.
Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Pogoji za kandidiranje – med drugim (podrobnosti so v razpisu):

 • samostojni podjetnik, gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo
 • vsaj eden zaposlen za polni delovni čas
 • na njegovo poslovanje je vplival izbruh COVID-19
 • podjetje posluje že najmanj 6 mesecev
 • podjetje ima zagotovljen trg (razviden iz poročila AJPES, s predložitvijo veljavnih pogodb, z razkritjem načrtovanih prihodkov)

Upravičeni stroški 

 • naložbe v osnovna sredstva
 • stroški materiala in trgovskega blaga
 • stroški storitev
 • stroški dela

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji pa 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Obrestna mera je 37,5% 6 mesečnega EURIBOR-ja + 0,8 % p.a. (če je EURIBOR negativen, se šteje kot 0%).

Rok: Javni razpis bo odprt do 7. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

 • v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 6. 11.
 • v letu 2021: 5. 1., 25. 2., 8. 4., 27. 5., 9. 9., 28. 10. in 7. 12.

Vsebina vloge:

Poleg vloge za financiranje, ki je dostopna ne ePortalu, je potrebno k vlogi priložiti priloge, med drugim:

 • Zadnji računovodski izkazi – oddani na AJPES 
 • Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih – staro največ 15 dni
 • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON
 • Obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 • Dokazila glede vpliva izbruha COVID-19 na poslovanje podjejta v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge d

Več o javnem razpisu je dosegljivo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na našo točko SPOT svetovanje – kontakti: 07 490 22 24 (Karmen) in 07 490 22 25 (Mateja).

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

 • 07/ 490 22 20