Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Naziv operacije: Ujemi ribo in doživi energijo reke Save

Akronim: Doživi energijo Save

Nosilec projekta: Občina Krško

Partnerji projekta: Center za podjetništvo in turizem Krško, Ribiška družina Brestanica – Krško, AGRO Posavje d.o.o., Jože Colarič s.p. – PE Ribogojstvo Colarič

Povzetek operacije:

Regijo Posavje sta že stoletja oblikovali dve slikoviti reki s svojimi pritoki, reka Sava in reka Krka. Ribe, ki so v teh vodah naravno prisotne, so prebivalcem nudile kakovostno prehrano. Rečne brežine so bile od nekdaj možnost najrazličnejše sprostitve ob vodi. Tako reka Sava kot Krka sta polni različnih vrst rib, kot so: podust, platnica, ostriž, babuška, rdečeperka, klen, ploščič, bolen, krap, ščuka in kapitalni som, ki so v prehrani izgubile pomen tako pri lokalnih prebivalcih, kot tudi v turistični ponudbi. Na drugi strani se postopoma razvija ponudba rib lokalnih ribogojcev, ki so primerne za hitro pripravo in vključitev v vse nivoje kulinarične ponudbe, bodisi pripravo na domu, v restavracijah in samostojno pripravo v kampih in avtodomarskih postajališčih.

S projektom želimo ustvariti INOVATIVNO PARTNERSTVO ZA RAZVOJ in prodajo rečnih rib ter gojenih rib lokalne ribogojnice. Vsi partnerji želimo s povezovanjem vzpostaviti kratko dobavno verigo za lokalno prebivalstvo ter razviti nov marketinški pristop za povečanje porabe rib na področju turizma s poudarkom na avtodomasrkem turizmu.

Cilji:

1: Oblikovati atraktivne turistične produkte in ohraniti delovno mesto
2: Razviti lokalni trg do turističnih ponudnikov in lokalnih prebivalcev (Cilj 1.2. SLR).
3: Ohraniti manjšo ribogojnico (Cilj 1.1. SLR).
4: Omogočiti razvoj manjši ribogojnici (direktna prodaja preko ribomata), izboljšati ponudbo na tržnicah (Cilj 2.1 SLR)
5: Privlačno revitalizirati degradirano območje – izgradnja postajališča za avtodome ob reki Savi (Cilj 3.2 SLR) .
6: Spodbujati prebivalce in avtodomarje k zdravemu življenjskemu slogu – uživanje lokalnih rib in kolesarjenju ob energetskih točkah (Cilj 4.2 SLR)
7: Program vseživljenjskega učenja na področju ribolova, ki je primeren za mlade in tudi ranljive ciljne skupine (Cilj 4.1 in 4.2 SLR).

Rezultati:

• Ohranitev ogroženega delovnega mesta pri partnerju Agro Posavje d.o.o.
• Razvite nove tržne poti za gojene in divje posavske ribe (ribomat, vodeno ribarjenje z ribiškim vodnikom)
• Ohranitev manjše ribogojnice (Ribogojstvo Colarič)
• Oblikovan program za ribiške vodnike (program bo možno izvajati tudi v prihodnje)
• Oblikovano novo turistično doživetje (Ujemi ribo in doživi energijo Save)
• Revitalizacija območja ob reki Savi ter izgradnja postajališča za avtodome
• Trasirana turna kolesarska pot po celotnem območju LAS Posavje
• Izdelana turistična karta (postajališča za avtodome v regiji, ribogojnice s prodajo rib in mesta prodaje, turna kolesarska pot z energijskimi točkami) in doživetje z ribičem

Učinki:

• Interesno povezovanje partnerjev z namenom izboljšati prodajne možnosti in promocije rib
• Povečana atraktivnost urbanih in podeželskih območij (izobraževanje, usposobitev ribiških vodnikov, avtodomarski turizem, nove zgodbe in doživetja)
• Boljša dostopnost lokalnih in naravno prisotnih rib za lokalno prebivalstvo in turiste
• Nova znanja v lokalnem okolju na področju lovljenja rib
• Povečana poraba rib in obogatena ponudba lokalnih rib
• Povečano število obiskovalcev zaradi novih turističnih vsebin

Inovativnost:

Gre za nove inovativne, atraktivne, doživljajske, zelene, zdrave in trajnostne turistične produkte, podkrepljene s pridobivanjem novega znanja na področju lovljenja rib z ribiškimi vodniki. Označitev energijskih točk za sprostitev v naravi. Inovativno trženje rib iz ribomata.

Prenosljivost:

Projekt je prenosljiv tudi na druga območja, saj se nobena vsebina v projektu ne omejuje zgolj na območje izvajanja.

Trajnost:

Zgrajeno postajališče za avtodome, izdelan načrt upravljanja postajališča za avtodome, obratovanje info točke za informacije v zvezi s postajališčem za avtodome in doživetje z ribičem, ribiški vodniki. Ribomat in promocija nakupov iz ribomata tudi po zaključku projekta.

Izboljšanje okolja:

Degradirano območje ob reki Savi bomo spremenili v atraktivno turistično okolje ter s tem območje spremenili v funkcijo. Na območju so se trenutno razraščale invazivne tujerodne in alergene rastline, ki bodo v sklopu projekta odstranjene.

Faze projekta:

1.Faza od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021
Nakup opreme, revitalizacija degradiranega območja ter izgradnja postajališč za avtodome, usposabljanje ribiških vodnikov, trasiranje daljinske kolesarske poti, določitev energijskih točk, delovanje info točke, priprava načrta upravljanja s postajališčem za avtodome, promocijske aktivnosti, postavitev spletne strani za ribogojca.

2.Faza od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021
Izvedba delavnice s področja krapolova v Brestaniškem ribiškem okolišu za mladino do 15 let, Izvedba delavnice s področja krapolova v Brestaniškem ribiškem okolišu za starejše, izvajanje načrta upravljanja postajališča za avtodome, izvedba dvodnevne avtodomarske karavane, izdelava turistično informativne karte, priprava produkta Doživetje z ribičem, promocijske aktivnosti in nakup promocijskega materiala.

Partnerji projekta:

  • Občina Krško (vodilni partner),
  • CPT Krško, Ribiška družina Brestanica – Krško,
  • AgroPosavje,
  • Ribogojstvo Colarič

Viri financiranja:

Skupna vrednost projekta: 230.753,03
Delež CPT Krško: 41.054,36
Pričakovano sofinanciranje iz EU sklada za pomorstvo in ribištvo: 169.993,95

22.12.2020

Energija Save za razvoj

Razvoj turizma, naravne danosti, pomen lokalne samooskrbe s hrano in kratkimi dobavnimi verigami, razvoj različnih trendov v turizmu itd.,  se le nekatere izmed aktivnosti, ki so bile povod za povezavo različnih partnerjev v projektu. Projekt »Doživi energijo Save«, povezuje navidezno različna področja v smiselno celoto. Ob reki Savi, ki nas že stoletja povezuje, so deloma razviti različni turistični in športni produkti, ki jih bo projekt povezal v celovit turistični produkt.

Sodobni trendi v turizmu vključujejo naravo, aktivno preživljanje prostega časa s pomočjo avtodomov, kolesarjenje, pohodništvo in ponudbo lokalne kulinarike. Regija Posavje se vse bolj razvija v smer gastronomske regije. Ena od ključnih prepoznavnih in tipičnih surovin kulinarike v Posavju, je tudi riba iz posavskih voda in ribogojnic.

Omenjeni projekt skrbi za večjo vključenost ribe in z ribičijo povezanih aktivnosti v turistično ponudbo, prilagojeno za avtodomarje, ki so naklonjeni raziskovanju narave, kolesarjenju in uživanju v lokalni gastronomiji.

Skozi projekt bo oblikovan turistični produkt, ki bo vključeval doživetje z ribiškim vodnikom, kolesarjenje ob reki Savi, spoznavanje savskih rib, obisk energijskih točk itd. Produkt bo izredno zanimiv  za eno izmed ciljnih skupin turistov – avtodomarski turizem. V sklopu projekta bo zgrajeno novo postajališče za avtodome na degradiranem območju ob reki Savi. S projektom želimo destinacijo narediti bolj privlačno za obiskovalce avtodomarje in povečati nakup ulovljenih in gojenih rib, pospešiti razvoj sladkovodne akvakulture in okrepiti lokalni trg z ribami.

S projektom bo ustvarjeno inovativno partnerstvo za razvoj in prodajo rečnih ter gojenih rib lokalne ribogojnice. Vsi partnerji želimo s povezovanjem vzpostaviti kratko dobavno verigo za lokalno prebivalstvo ter razviti nov marketinški pristop za povečanje porabe rib na področju turizma. Projekt je namenjen oblikovanju novih turističnih produktov in je tako usmerjen k ciljnim skupinam turistov, ki jih zanima »outdoor« doživljajski turizem.

29.4.2021

Nova prodajna pot

S pomočjo projekta nabavljena ribomata na tržnici Videm Krško in na tržnici v Brežicah skrbita, da so sveže ribe in ribji izdelki vedno na voljo. Za založenost avtomatov in sveže izdelke skrbi Ribogojstvo Colarič, ki je tudi partner projekta.

Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  • 07/ 490 22 20