Mikro in mala podjetja lahko prejmejo kredit za manjše investicije in / ali obratna sredstva v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR po zelo ugodnih pogojih:

 • do 100 % vrednosti upravičenih stroškov,
 • nizka obrestna mera (37,5 % 6-mesečnega EURIBOR-a + 0,8 %),
 • ročnost kredita do 60 mesecev,
 • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • zavarovanje : 5 menic podjetja.

Kateri so upravičeni stroški: 

 • naložbe v opredmetena (nakup nove opreme) in neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc)
 • stroški materiala in trgovskega blaga
 • stroški storitev
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)
 • tudi zaračunan pripadajoči DDV

Katere pogoje mora izpolnjevati vlagatelj ?  

Podrobni pogoji so navedeni v razpisu –  med drugim pa mora :

 • biti organiziran ko s.p. ali gospodarska družba ter imeti status mikro ali malega podjetja,
 • ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
 • ob oddaji vloge poslovati z isto davčno številko najmanj 6 mesecev.

Kakšna je vsebina vloge? 

 • Obrazec Sklada – dostopen na ePortalu Sklada
 • Obvezne priloge:
  • zadnji računovodski izkazi, oddani na AJPES,  v originalni obliki oz. medletni rač. izkazi za start-up podjetja,
  • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih (stari max. 15 dni),
  • dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON oz. BON-2 za start-up podjetja,
  • 2 tematska vprašalnika.

Kako se odda vloga in kateri so roki za predložitev vlog? 

Vloga s prilogami se odda na ePortal Sklada. Roka sta dva: 17.2. in 27.2.2020.

Katera o merila za ocenjevanje vlog? 

 • število zaposlenih,
 • bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES),
 • lastna sredstva v primeru naložbe v osnovna sredstva (do 19,99 % ni točk),
 • finančni kazalniki (kapital/obveznosti do virov sredstev, mikrokredit/čisti prihodki od prodaje, prosti kreditni limit, finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja (EBITDA).

Več informacij dobite na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

 • 07/ 490 22 20