Občina Krško je objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2019.

Predmet javnega razpisa: dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško.

Subvencionirani so ukrepi, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 19.9.2018 do 17.9.2019 na območju občine Krško:
A.        naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B.        svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
C.        promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D.        posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E.        spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev: mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 130.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi.  Zainteresirani jo lahko dvignejo tudi v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka 17.9.2019.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.