Mikro, mala in srednje velika podjetja imajo poleg vavčerjev sedaj na voljo tudi finančne spodbude za digitalno transformacijo. Razpis je objavil Slovenski podjetniški sklad, vendar je namenjen le podjetjem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, kamor spada tudi Posavje. Kako priti do teh finančnih spodbud in kakšni so pogoji za kandidiranje, si preberite v nadaljevanju.

Kaj je predmet tega javnega razpisa?

Gre za sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Področje digitalne transformacije zajema: izboljšanje izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, industrija 4.0. ipd.

Kakšni so pogoji za kandidiranje na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge in so organizirana kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge ter imajo sedež na območju Kohezijske regije Vzhodne Slovenije.

Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge pripravljeno digitalno strategijo, katere obvezna vsebina je podrobneje predstavljena na strani Digitalnega inovacijskega stičišča (DIH). Več o pogojih za kandidiranje si preberite v razpisu.

Nekatere ključne značilnosti operacije:

 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.
 • Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis, hkrati pa je potrebno digitalno transformacijo zaključiti najkasneje do 20.9. naslednjega leta, glede na leto prijave.
 • Minimalna višina upravičenih stroškov operacije je 50.000 €, davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
 • Intenzivnost pomoči: do 60% upravičenih stroškov, od minimalno 30.000 € do največ 100.000 €

Kateri so upravičeni stroški?

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske  opreme)
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja ipd.) – izbranih iz kataloga strokovnjakov, objavljenem na spletni strani DIH.
 • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji: strošek enega zaposlenega, zadolženega za razvoj in izvedbo ter stroški zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije.
 • Posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene (npr. stroški telefona, e-pošte, potrošnega materiala, komunalnih storitev ipd.…).

Kaj vsebuje vloga za sofinanciranje?  

 1. Prijavni list z izjavami vlagatelja.
 2. Digitalna strategija.
 3. Predstavitveni načrt s finančnim načrtom (objavljen na spletni strani SPS) ter bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnje zaključeno leto, dokazila/izjave glede zaprtja finančne konstrukcije.
 4. Pooblastilo za preverjanje podatkov pri FURS.

 Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada. Komisija ocenjuje popolne in ustrezne vloge po merilih za ocenjevanje, prag za sofinanciranje je 60 točk od maksimalno 100 točk.

Na kakšen način se bodo dokazovali upravičeni stroški?

Upravičeni stroški se bodo uveljavljali na osnovi dejansko plačanih stroškov (dokazila o nastalih in plačanih stroških) in na podlagi poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov (posredni stroški).

Za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto. Skladno s to metodologijo je strošek dela za uro opravljenega dela na operaciji:

 • za razvoj in izvedbo digitalne transformacije: 21,96 €
 • strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije: 14,64 €

Kdaj pride do koriščenja subvencije?

Ob zaključku operacije je potrebno v IS eMA oddati popolni zahtevek. Rok za oddajo: do 30.9. tekočega leta za oddano vlogo v preteklem letu

Zahtevek obsega:

 1. končno poročilo,
 2. ponudbe / predračuni,
 3. pogodba z zunanjim strokovnjakom in poročilo zunanjega strokovnjaka,
 4. izpis knjigovodske analitike, dokazila o nakupu in plačilu nove opreme, fotografije opreme, izjava upravičenca o namenskosti opreme,
 5. dokazila za stroške plač in povračil v zvezi z delom (pogodba o zaposlitvi, mesečna časovnica…).

Kako se preverja upravičenost do izplačila subvencije?

 • z doseganjem izvedbenega cilja (pred izplačilom subvencije) glede na predloženo strategijo.
 • z doseganjem povečanja dodane vrednosti na zaposlenega,
 • z oddajo letnega poročila; še tri leta po zaključku operacije do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Več o razpisnih pogojih, oddaji vloge, merilih za ocenjevanje ipd. za ta razpis si preberite na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

 • 07/ 490 22 20