Subvencija za čakanje na delo, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, odlog plačila anuitet posojil  – INFORMACIJE SPROTNO DOPOLNJUJEMO!

Proti korona zakon oz. zakon o interventnih ukrepih  

09.07.2020 je bil potrjen nov protikoronski zakon PKP 4 – Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV).  S sklepom  je vlada podaljšala trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 30. septembra.

Zakon med drugim omogoča tudi nadomestilo plače delavcem, ki jim je bila odrejena karantena in zaradi tega ne morejo opravljati svojega dela. Omenjeni ukrep, ki traja najdlje do 30. septembra 2020, lahko uveljavlja delodajalec, ki izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. Višina nadomestila je odvisna od razloga za odreditev karantene in je vezana na določbe Zakona o delovnih razmerjih.
Vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na portalu Zavoda za zaposlovanje, najkasneje v 30 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene.

Uveljavljanje nadomestila plače za čakanje zaposlenih na delo

Upravičenci so:  

 • tisti, ki bi jim po njihovi oceni čisti prihodki od prodaje v letu 2020 upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019;
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, tisti, katerih povprečni mesečni prihodki so leta 2020 upadli za več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019;
 • če v letu 2019 niso poslovali, tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zmanjšali za več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80% osnove (nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače). Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače delodajalcu znaša 80% nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (892,50 € bruto I). V to nadomestilo (ki ga krije država) je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja. Delodajalca bremenijo prispevki delodajalca, katerih ne dobi povrnjenih.

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki na portalu Zavoda za zaposlovanje v 8-ih od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Vlogi bo poleg podatkov (osebno ime, EMŠO, zavarovalna podlaga ter podatki o izplačanih plačah in plačanih prispevkih za socialno varnost) potrebno priložiti izjavo, da zaposleni zaradi višje sile ne morejo opravljati dela (posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ter drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami) – za pravilnost te izjave bo delodajalec kazensko in materialno odgovarjal. Priložiti je potrebno še dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK obrazec. Podrobnejše pogoje, kdo je upravičenec in kako uveljaviti oprostitve plačila prispevkov ter kaj morate poročati, si poglejte v naslednji preglednici.

Delodajalci imajo tudi določene obveznosti, nadzor bo izvajal Zavod za zaposlovanje, kateremu bo moral delodajalec v primeru nadzora omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem tega zakona. Delavci se bodo lahko na zahtevo delodajalca v času začasnega čakanja na delo vrnili do 7 dni v tekočem mesecu (ne nujno zaporednih). Glede na zadnjo spremembo koronazakona podjetju ni treba oddajati nove vloge pri vnovičnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot sedem dni v mesecu. Če torej zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že pozvali nazaj na delo za sedem dni, znova pokličete na delo, denimo osmi dan, vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega namreč pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na elektronski naslov zavoda gpzrsz@ess.gov.si, ob tem pa navedete številko sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

Vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na portalu Zavoda za zaposlovanje, najkasneje v 30 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Ukrep lahko izkoristijo delodajalci iz zasebnega sektorja (ustanovljeni pred 13. marcem 2020), ne glede na pravno obliko (torej tudi s.p.-ji za svoje zaposlene, zaposleni direktorji enoosebnih družb in tudi društva) za vse svoje  zaposlene, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi s polnim delovnim časom (lahko za določen ali za nedoločen čas). Ostali pogoji so še:

 • subjektivna ocena delodajalca, da več kot 10 % zaposlenih ne more zagotoviti več kot 90% dela,
 • delodajalec mora delavcem zagotavljati vsaj polovični delovni čas (tj. vsaj 20 ur na teden).

Za posameznega zaposlenega bo možno uveljavljati do največ 20 ur subvencij, najmanj pa 5 ur. Nadomestila so fiksna (od 112 € za 5 ur/teden do 448 € za 16-20 ur /teden. Za oddelani del delovnega časa mora zaposleni dobiti polno plačo (v skladu s pogodbo), za neoddelani del pa dobi delavec 80% plače po pogodbi (ki je lahko tudi manjša od minimalne plače). V primeru dopustov, bolniških ipd. ima delavec pravico, do nadomestila plače v višini, ki je določena z zakonom. delodajalec delavcem, ki delajo ne sme odrediti nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

Subvencijo je potrebno prijaviti na portalu Zavoda za zaposlovanje (najpozneje v 15-ih dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa od 20-35 ur na teden), odločate se lahko za vsak mesec sproti. Vendar, pozor: delodajalci morajo v treh delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim (pisno) odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, poslati obvestilo po elektronski pošti (obvestilacas@ess.gov.si), s podatki o delodajalcu, številom zaposlenih na skrajšanem delovnem času in datumom odreditve takšnega dela. Dokazilo o poslanem obvestilu je tudi obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije. Vlogo za pridobitev subvencije pa je treba predložiti v 15 dneh po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom.  Zavod o vlogi odloči s sklepom in z delodajalcem sklene pogodbo o subvencioniranju. Subvencija se bo izplačevala mesečno, prvo nakazilo bo v 30-ih dneh po podpisu pogodbe. Delodajalec lahko delavcu enostransko odredi delo s skrajšanim delovnim časom in za to ne potrebuje soglasja delavca.

Delodajalec v času prejemanja subvencije in še mesec dni po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga tem delavcem. Po novem lahko skrajšani delovnik odrejate tudi znotraj enega meseca –  tedenski obseg zagotovljenega dela je lahko razporejen tudi neenakomerno tako, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec uveljavlja subvencijo.

Ukrepi za samozaposlene 

Odloženi prispevki za socialno varnost, po Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), morajo biti plačani najkasneje do 31. marca 2022. Zavezanci lahko prispevke, katerih plačilo je bilo odloženo do 31. 3. 2022, do izteka roka za plačilo poravnajo v enem znesku ali v obrokih, ki si jih določijo sami. Zavezance, ki bodo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 (katerih plačilo je bilo odloženo do 31. 3. 2022), plačali pred 31. 3. 2022, FURS prosi, da jih o tem obvestite, in sicer tako, da izpolnijo in posredujejo vlogo za izravnavo/pobot. FURS bo na podlagi prejete vloge zavezanca s plačilom izravnal terjatve iz naslova prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april, maj 2020 in tako zagotovil pravilni vrstni red zapiranja terjatev.

Že s prvim svežnjem ukrepov je bila uzakonjena možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz posojil pri slovenskih bankah in hranilnicah do 12 mesecev. Ta je veljala tudi za samozaposlene, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Slovenije, pri bankah, podružnicah bank in hranilnicah, ki imajo sedež v Sloveniji.

Nekateri aktualni razpisi

 • Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme za zagotovitev varnosti zaposlenih in varnega poslovanja podjetij.

  Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) z najmanj 5 zaposlenimi (na dan oddaje vloge), organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Višina pavšalnega zneska lahko znaša največ zmnožek 200 € x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 €, minimalno izplačilo pa je 1.000 €.  Omejitve so tudi glede max. dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme.
  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020. 

 • P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO

  Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo. Gre za brezobrestno posojilo.
  Prijavijo se lahko podjetja, ki so organizirane kot gospodarske družbe, s.p.-ji, zadruge in zavodi ter imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas. Hkrati mora podjetje imeti sedež podjetja izven problemskih območij in izven obmejnih problemskih območij (v Posavju pridejo v upoštev prijavitelji iz občin Krško in Sevnica) ter opravljajo glavno dejavnost, ki je navedena v razpisu glede na šifrant SKD. Več o pogojih najdete tukaj.
  Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji pa 50.000 €, max, ročnost je od 12 do 60 mesecev. Upravičeni stroški: nastali od 1.2.2020 do 1.4.2021.
  Rok:  oddaja preko ePortal-a Slovenskega podjetniškega sklada:  9. 10. 2020.

 • MIKROPOSOJILA ZA PROBLEMSKA OBMOČJA 

  Za blažitev posledic novega virusa na posel je primeren tudi razpis za dodeljevanje mikroposojil za podjetja, ki imajo sedež na območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih. Podjetje lahko dobi od pet do 25 tisoč EUR posojila z ročnostjo do pet let in z možnostjo koriščenja moratorija na odplačilo glavnice do šest mesecev. Posojilo po tem razpisu lahko pomeni največ 85 % virov financiranja. Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri.
  V Uradnem listu RS, št. 104 (24. 7. 2020) je bila objavljena sprememba zgoraj navedenega razpisa, ki med drugim določa, da na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, med katera so z zadnjo spremembo uvrščene tudi občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki. Več o razpisu najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.  

 • SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D-C19)

  Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.
  Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Vlagatelj mora digitalno transformacijo izvesti skladno z akcijskim načrtom, najkasneje do 30.9.2021.
  Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, posredni stroški.  Minimalna višina upravičenih stroškov je 50.000 €, subvencija znaša do 60% upravičenih stroškov oz. najmanj 30.000 € oz. max. 100.000 €.  Več v razpisu in razpisni dokumentaciji 
  Roki za predložitev vlog: 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021.

  Razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022 

  Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:
  a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
  b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
  c) Spletne strani za tuje trge
  d) Spletne trgovine
  e) Produktno-prodajne videe
  f) Krepitev kompetenc – usposabljanja
  Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja. Več o pogojih najdete tukajRok za oddajo vlog v letu 2020 je 1. 10. 2020.
  Razpisna dokumentacija oz. podrobnejše informacije o razpisu so na voljo je na voljo spletnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/309 ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: eposlovanje@spiritslovenia.si, s pripisom »E-POSLOVANJE 2019-2022 – razpisna dokumentacija«.

 • Prek SID banke do likvidnostnih sredstev – KORONA FINANCIRANJE za mala in srednje velika podjetja

  Preverite nove in razmeram prilagojene programe za financiranje malih in srednje velikih podjetij v času epidemije COVID-19.
  Programi neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja.
  Likvidnostno financiranje: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV).
  Financiranje v turizmu in gostinstvu: Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1).

Koristne informacije

Vzpostavljena je tudi ENOTNA INFORMACIJSKA TOČKA UKREPOV v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 – Na spletni strani https://koronavirus.spiritslovenia.si/ lahko podjetja na enem mestu najdejo vse aktualne in redno osvežene informacije, vezane na različne segmente delovanja podjetij v izrednih razmerah.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje:

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

 • 07/ 490 22 20