29.11.2022

Vavčerski sistem podjetjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev za različne vsebine. Dodatna prednost za podjetja je, da ni rokov za oddajo vloge, vavčerji bodo na voljo skozi vse leto in po oddaji vloge bo sledila hitra obravnava. Pozivi so odprti do 31.03.2023 oz. do porabe sredstev.

Spremembe pri vavčerju za dvig digitalnih kompetenc – od 25.11.2022 ! 

Kdo se lahko prijavi – splošni pogoji:

 • mikro, mala in srednja podjetja – gospodarske družbe, s.p., zadruge – za vavčer za dvig digitalnih kompetenc se lahko prijavijo samo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen – pogoj izpolnjuje tudi nosilec dejavnosti v s.p., če je obvezno zavarovan iz naslova opravljanja dejavnosti;
 • poravnane vse davčne obveznosti – davki, prispevki, oddani vsi obrazci na FURS;
 • upravičenci, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in akvakulture.

Kaj se sofinancira – na splošno:

 • upravičeni in plačani stroški ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev – dokazovanje z računi oz. z dokazili določenimi v pozivni dokumentaciji za vsak posamezni vavčer;
 • sofinancira se do 60 % upravičenih stroškov, DDV ni upravičen strošek;
 • za vsak vavčer je določen minimalni in maksimalni znesek povračila.

Najnižja vrednost, ki jo lahko upravičenec pridobi je 300 €, najvišja vrednost za posamezni vavčer je 9.999,99 €. Skupna višina, ki je lahko podjetju odobrena iz naslova vavčerjev, pa lahko znaša največ 30.000 € na leto. Podrobni pogoji, višina financiranja, obdobje upravičenosti in ostale pomembne informacije se za posamezni vavčer razlikujejo.

Način prijave in rok za podpis pogodbe:

Vlogo na javni poziv, z vsemi zahtevanimi prilogami, je potrebno oddati izključno preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada – https://eportal.podjetniskisklad.si. Vloga mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika prijavitelja (preko “dvofaktorskega” podpisovanja).

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže SPOT svetovanje, med katerimi je tudi točka SPOT svetovanje Posavje. Prijavitelj lahko ob registraciji svojega podjetja na ePortalu ali tudi kasneje, doda svetovalca (kot pooblaščenca) za pomoč pri pripravi in oddajo vloge.

Prijavitelji bodo o odločitvi dodelitvi sredstev praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad.

Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila. Podpisano pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja, bo potrebno vrniti v roku 8 dni od prejema poziva. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je prijavitelj odstopil od podpisa pogodbe.

TRENUTNO SO ODPRTI POZIVI ZA NASLEDNJE VAVČERJE:

1. Vavčer za certifikate kakovosti 

 • Upravičeni so stroški zunanjega izvajalca (pridobitve in vzdrževanja certifikatov ter akreditiranih poročil o preizkušanju za namen pridobitve certifikata – le za certifikate, prvič pridobljene po 1.1.2021);
 • Certificiranje izvede certifikacijski organ, ki je akreditiran oz. priznan (izjava certifikacijskega organa).
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2021 in traja do 30. 9. 2023;
 • Upravičeni certifikati: pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo.
 • najnižja spodbuda 1.000  €, najvišja spodbuda 9.999,99 €.
 • Novost: na poziv se lahko prijavijo tudi vsa socialna podjetja ne glede na pravno organizacijsko obliko, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti.

2. Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov

 • sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca izdelavo LCA analize in je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html)
 • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge z izbranim izvajalcem opraviti »Predhoden posvet« glede izvedbe LCA analize
 • Poseben pogoj: prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 3 zaposlene po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega strokovnjaka/izvajalca iz evidence strokovnjakov, ki je objavljena na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si
 • najnižja spodbuda 3.000 €, najvišja spodbuda 9.999,99 €.

3. Vavčer za prenos lastništva

 • upravičeni stroški: stroški vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva, stroški vezani na aktivnosti izvedbe prenosa lastništva, stroški vezani na aktivnosti za dvig kompetenc prevzemnika;
 • stroški so upravičeni od 1.1.2021 do 30.9.2023 oz. do porabe sredstev;
 • prijavitelj lahko pridobi sredstva za vsak sklop samo enkrat v obdobju, pri čemer lahko odda vlogo za vsak posamezni sklop ločeno ali več sklopov skupaj;
 • najnižja spodbuda 500 € za posamezni sklop aktivnosti, najvišja spodbuda 3.000 € za posamezni sklop aktivnosti oz. za vse tri skupaj max. 9.000,00 €.

4. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

 • mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, svetovna razstava EXPO Dubaj;
 • upravičeni strošek je aktivna udeležba prijavitelja (dveh udeležencev) na mednarodnem forumu, kot npr.: kotizacija, B2B srečanje, razstavni prostor, stroški prevoza, nočitve …;
 • stroški so upravičeni od 1.1.2021 dalje;
 • najnižja spodbuda 300 €, najvišja spodbuda 6.000 € – prijavitelj lahko sredstva pridobi večkrat letno, razen za EXPO 2020 Dubaj. Podjetja lahko za forum izveden v digitalni obliki prejmejo max. 300,00 €.

5. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

 • upravičeni stroški udeležbe dveh udeležencev (zakoniti zastopnik, lastnik, zaposleni) v gospodarski delegaciji – stroški kotizacije, stroški prevoza in nočitve, B2B srečanje;
 • stroški so upravičeni od 1.1.2021 dalje;
 • najnižja spodbuda 300 €, najvišja spodbuda 3.000 €.

6. Vavčer za patente, modele, znamke

 • upravičeni stroški: priprava dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino patenta, modela, znamke; prijava in/ali vzdrževanje in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu; stroški prevoda prijave;
 • stroški so upravičeni od 1.1.2021 dalje;
 • najnižja spodbuda 500 €, najvišja spodbuda 5.000 € brez vključenega popolnega preizkusa ali 9.999,99 € z vključenim popolnim preizkusom.

7. Vavčer za prototipiranje – POZIV TRENUTNO ZAPRT, PRIJAVA NI MOŽNA!

 • upravičeni stroški: stroški zunanjega izvajalca za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje);
 • stroški so upravičeni od 1.1.2021 do 30.9.2023 oz. do porabe sredstev;
 • najnižja spodbuda 500 €, najvišja spodbuda 5.000 €.

8. Vavčer za statusno preoblikovanje družb 

 • upravičeni stroški: stroški zunanjega svetovalca za statusno preoblikovanje, notarski stroški, stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja;
 • obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2021 in traja do 30.9.2023;
 • vavčer za statusno preoblikovanje lahko upravičenec prejme samo enkrat v celotnem obdobju;
 • najnižja spodbuda 1.000 €, najvišja spodbuda 5.000 €.

9. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja  –
POZIV TRENUTNO ZAPRT, PRIJAVA NI MOŽNA!

 • upravičeni stroški: stroški svetovalne podpore, stroški udeležbe na EFQM certificiranih usposabljanjih za zaposlene, strošek pristojbine za EFQM globalno nagrado;
 • obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične po 1.1.2021 in traja do 30.9.2023;
 • najnižja spodbuda 300 EUR, najvišja spodbuda 9.999,99 € – odvisno od velikosti podjetja in vrsto izvedene aktivnosti oz. stroška.
 • prijavitelj mora v času trajanja projekta (t.j. do oddaje zahtevka) imeti najmanj 5 zaposlenih.

10. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov – POZIV TRENUTNO ZAPRT, PRIJAVA NI MOŽNA!

 • upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave;
 • zunanji izvajalec se izbere iz Kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih;
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.
 • najnižja spodbuda 1.000 €, najvišja spodbuda 2.500 €.

11. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

 • sprememba 25.11.2022: lahko se prijavijo tudi socialna podjetja, 
 • upravičeni stroški so stroški usposabljanj – stroški zunanjega izvajalca, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v Katalogu strokovnjakov pri DIH Slovenije;
 • prijavitelj mora pred oddajo vloge pridobiti predhodno mnenje DIH (sprememba 25.11.2022)
 • stroški se lahko uveljavljajo https://dihslovenia.si/katalog/za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju – v kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega;
 • usposabljanje ne sme biti izvedeno pred objavo javnega poziva (25.11.2022) – obdobje upravičenosti stroškov se prične od 25.11.2022 in traja do 30.9.2023 (sprememba 25.11.2022) – največ en vavčer v celotnem obdobju;
 • najnižja spodbuda 600 €, najvišja spodbuda 9.999,99 €, pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega zaposlenega uveljavljati največ 600,00 € subvencije.

12. Vavčer za pripravo digitalne strategije  –
POZIV TRENUTNO ZAPRT, PRIJAVA NI MOŽNA!

 • upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izdelavo digitalne strategije;
 • zunanjega izvajalca se izbere iz Kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija;
 • obvezna priloga k vlogi za prijavo je predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije (ne sme biti izdano pred objavo javnega poziva);
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2021 in traja do 30. 9. 2023;
 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih.
 • najnižja spodbuda 1.000 €, najvišja spodbuda 9.999,99 €.

13. Vavčer za kibernetsko varnost/2   

 • upravičeni stroški za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test zunanjega izvajalca:
  – Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak (min. 1000 €, max. 5.000 €)
  – Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah (min. 1.000 €, max. .9.999,99 €).
  V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija
 • obvezna priloga k vlogi za prijavo je predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki ne sme biti izdano pred objavo javnega poziva (22.4.2022);
 • obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2022 in traja do 30. 9. 2023.

14.Vavčer za digitalni marketing  – POZIV TRENUTNO ZAPRT, PRIJAVA NI MOŽNA! 

 • upravičeni stroški: izdelava nove spletne strani + testiranje, izdelava nove mobilne aplikacije + testiranje, izdelava spletne trgovine, izdelava rezervacijske platforme (obstoj do konca leta 2023);
 • stroški so upravičeni od 1.1.2021 dalje, samo enkrat za vsako aktivnost v celotnem obdobju – izdelki/storitve ne smejo biti izdelani pred oddajo vloge na javni poziv;
 • zunanjega izvajalca se izbere iz Kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija (vpisan mora biti na dan oddaje vloge), po zaključku je potrebno pridobiti  pozitivno mnenje  DIH (preko portala https://www.vavcerji.dihslovenia.si/)
 • najnižja spodbuda 500 €, najvišja spodbuda 2.500 €, skupaj max. 7.500 € na podjetje. V kolikor je podjetje že koristilo vavčer za mobilno aplikacijo (po preteklih razpisih), je upravičeno do 6.500 €.
 • zahtevek z obveznimi prilogami je potrebno oddati v 6 mesecih od podpisa pogodbe.
 • prijavitelj mora v času trajanja projekta (t. od oddaje vloge od oddaje zahtevka) imeti najmanj 1 zaposlenega.

15. Vavčer za digitalni marketing

Pomoč pri pripravi vloge glede javnih pozivov ter vse ostale informacije lahko vsi zainteresirani dobijo na SPOT točki CPT Krško (CKŽ 46, Krško), preko telefona: 07/490 22 25 in 07/490 22 24 ali e-pošte: mateja.jurecic@cptkrsko.si in karmen.levak@cptkrsko.si.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, www.cptkrsko.si, avtor: Mateja Jurečič, Karmen Levak

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj